ဥကၠဌ၏ သ၀ဏ္လႊာ

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႕ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္႐ွိ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ website ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ သင္သိလုိသည္တုိ႕ကို အားလုံးသိ႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး SPA (Myanmar) Ltd အေၾကာင္းနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေတြအေၾကာင္းကိုလည္း ပိုမိုသိ႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု တစ္ခုအေနျဖင့္ ႏွစ္ (၂၀) ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကား အခ်ိန္ေကာင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက က႑ (၇) ခုတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း (၄၀) ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ မတူကြဲျပားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စုစည္းထားတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အနာဂတ္အတြက္ ေနရာေကာင္း တစ္ခု ရ႐ွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ (၂၀) ခရီး
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စိတ္တူသေဘာတူ၊ အၾကံတူ႐ွိၾကၿပီး ေ႐ွ႕အလားအလာကုိ ႀကိဳတင္႐ွဳျမင္ၾကသည့္ ျမန္မာလုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္တစ္စု ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့စဥ္ကစ၍၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုမၸဏီ SPA (Myanmar) အေျခတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕အားလုံးသည္္ ရ႐ွိလိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အျမင္တူ႐ွိခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းရည္မွန္း ခ်က္ မ်ား ေအာင္ျမင္ စြာေဆာင္႐ြက္ရန္ ရဲရင့္သည့္ စီမံခ်က္ ႐ွိသည့္ အတြက္၊ Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕၏ အဓိက လူသိအမ်ားဆံုး ကုမၸဏီ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပထမရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကုမၸဏီလီမိတက္ (First Myanmar Investment Co., Ltd., - FMI) ကုိလည္း (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္၊ ေသးငယ္ေသာစတင္မႈမ်ားမွတဆင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္စစ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ ဒုတိယဆယ္စုႏွစ္ကုန္ပိုင္းသို႕ေရာက္႐ွိခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရး၊ အိမ္ယာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ လက္လီေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္း စသည့္ အဓိက က႑ (၆) ရပ္တြင္ ဆုိင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား
ျျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေခတ္ဆန္းတစ္ခုသို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနၿပီျဖစ္ရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာမႈရွိရန္ႏွင့္  ပိုမိုအင္အား ႀကီးမားလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖဲြ႕သည္ လက္ရွိတြင္ ဗဟုိခ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အေလးထားဂရုျပဳလ်က္ရွိျပီး ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၏ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ လူမႈတာ၀န္ယူျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လုိက္နာလ်က္ မတူကြဲျပား သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မ်ားျပားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းတြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားျပားလာရာ၊ ၄င္းတို႕ထံမွ အတတ္ပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရယူျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမာၻ႕စင္ျမင့္အလယ္ ဝင့္ႂကြားလာႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

SPA (Myanmar) Ltd. သည္ ယင္းထံေ႐ွ႕႐ႈလာသည့္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုမဆုိ ရင္ဆုိင္ရန္အသင့္႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တြင္႐ွိၿပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေတြးအေခၚ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေကာင္းတုိ႕ေၾကာင့္၊ အေျခအေနေကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္လွ်က္႐ွိၿပီး၊ ယခုႏွင့္ ေ႐ွ႕အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္လက္ဆြတ္ခူးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

 

Serge Pun @ ဦးသိမ္းေဝ
ဥကၠ႒