နိဒါန္း

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳ
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဥကၠ႒ Serge Pun သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူ၏ အသက္ (၁၁) ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႕ မိသားစုႏွင့္အတူေရႊ႕ေျပာငး္ေနထိုင္ခဲ့သည္။
္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ထုတ္သူအျဖစ္ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္ Serge Pun & Associates (SPA) ကုမၸဏီအုပ္စုအားတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းကုမၸဏီသည္ အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီမ်ား၏ အေထြေထြ လုပ္ငန္းဖက္အျဖစ္ အာ႐ွတိုက္၏ ပထမဆံုးအိမ္ၿခံေျမေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ The Peak ရွိ Steward Terrace ႏွင့္ YauYatChuen ရွိ Village Gardens ကဲ့သို႕ေသာစီမံကိန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ SPA သည္ ၄င္း၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခား ႐ံုးခြဲကိုဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ကြာလာလမ္ပူ၊ ရွန္ဇန္၊ ခ်န္ဒူ၊ တာ့လ်ံႏွင့္ တိုင္ေပၿမိဳ႕တို႕တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အထင္ကရစီမံကိန္းမ်ားမွာရွန္ဇန္ၿမိဳ႕ရွိ Sand River Golf Club, ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ 990 Rama IV ရွိAbdulrahim Place ႏွင့္ တာ့လ်ံၿမိဳ႕ရွိ The Grand Central စီမံကိန္းတို႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္း
Serge Pun သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ SPA (Myanmar) Ltd. ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႕အခါ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အစု႐ွယ္ယာကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ႑ာေရး၊ အိမ္ယာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ လက္လီေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းစသည့္ အဓိက က႑ (၆) ရပ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၂၀) အတြင္းတြင္ SPA သည္ ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းျဖင့္ စဥ္ဆက္မပ်က္ တိုးတက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။ ယခုလက္႐ွိတြင္ ကုမၸဏီ၏ အထင္ကရအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI) ႏွင့္ စကၤာပူစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ဝင္ Yoma Strategic Holdings Ltd. (YSHL) ဟူေသာကုမၸဏီႏွစ္ခုအပါအဝင္ အျခားကုမၸဏီေပါင္း (၄၀) ရွိပါသည္။

မတူကြဲျပားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီး

SPA သည္ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၊ ေပါင္းစည္းထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း ၀န္ထမ္းေပါင္း ၇၁၉၅ ဦးအား တုိက္ရုိက္ခန္႕ အပ္ထားျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကန္ထရုိက္တာမ်ား ငွားရမ္းထားေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေပါင္းေထာင္ ေက်ာ္အား သြယ္၀ုိက္၍ အလုပ္ခန္႕အပ္ထားပါသည္။ SPA သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္သူမ်ားအား ကူညီေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Case New Holland ၊ Jebsen and Jessen၊  Mitsubishi Corporation၊  Mitsubishi Estate၊  Mitsubishi Motors၊ Sumitomo Corporation၊ Lippo Group၊ Yum! Brands၊ IFC၊ ADB၊ Telenor၊ Hong Kong Shanghai Hotels Group၊ Volkswagen၊ Bouygues Construction၊  Parkson ႏွင့္ Kokubu တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။