အထိမ္းအမွတ ္မွတ္တိုင္မ်ား

အထိမ္းအမွတ ္မွတ္တိုင္မ်ား

 • ေမလ၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ - SPA Myanmar ကုမၸဏီသည္ အမွတ္ (၆၂)၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။
 • စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ First Myanmar Investment Co. Ltd. ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
 • ေမ၊ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ႐ိုးမဘဏ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
 • ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ - SPA Motorcycle Ltd. ၏ ပထမဦးဆံုး အေရာင္းျပခန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
 • ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ႐ံုးခန္းႏွင့္ ေရွာ့ပင္းစင္တာျဖစ္ေသာ FMI Centre ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
 • မတ္လ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ ေခတ္မီလူေနထိုင္မႈ အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ FMI City Development စီမံကိန္း စတင္ခဲ့ပါသည္။
 • ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ပါသည္။
 • စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ - ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း႒ာနကို စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ SPA Motors Ltd. ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
 • ေမလ၊ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ - V-Pile နည္းပညာကို လက္ကိုင္ရရွိထားသည့္ Myanmar V-Pile Co., Ltd. အား ကုမၸဏီအုပ္စုမွ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။
 • စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ - သမိုင္းဝင္ ေဂါက္အားကစားသမား Gary Player မွ ဒီဇိုင္းဆြဲေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကလပ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
 • ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ - FMI City အတြင္း႐ွိ ဧက (၃၀) ရွိသည့္ ေျမေနရာတြင္ မိသားစုအိမ္ (၂၅၀) ပါဝင္သည့္ Orchid Garden စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
 • ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ - Myanmar Cement Industries Co., Ltd. ႏွင့္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။
 • ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈပါဝင္သည့္ တိုက္ခန္းျဖစ္သည့္ Grand Meeyahta Executive Residences ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
 • ဧၿပီလ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္္ဒိုမီနီယံစီမံကိန္း အေကာင္းဆံုးထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ Evergreen ကြန္ဒိုမီနီယံစီမံကိန္းအား ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ယာတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
 • ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ - Pun Hlaing Links Golf Course စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားအား သန္လွ်င္ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 • မတ္လ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ - ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ Pun Hlaning International Hospital အား ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
 • မတ္လ၊၂၀၀၆ ခုႏွစ္ - Myanmar Agri Tech Co.,Ltd သည္ ေမာ္တင္စိုက္ခင္းမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏံွ အမ်ားအၿပား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 • မတ္လ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ - FMI Trading Center သည္ အမ်ားျပည္သူမ်ား FMI ရွယ္ယာမ်ားကို စနစ္တက် ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။</li>
 • ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ - SPA Myanmar ၏တြဲဖက္ ကုမၸဏီၿဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings Ltd သည္ စင္ကာပူ စေတာ့(ခ္) အိပ္(ခ်္) ခိ်န္း(ခ်္)တြင္ စာရင္း၀င္ခဲ့သည္။
 • မတ္လ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ - ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ေသာ Yoma Yarzar ကုမၸဏီအား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
 • မတ္လ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ လယ္ယာစီးပြားေရး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား အတြက္၀ါရင့္ုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕မွ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာက္သည့္ (ARDC) ကုမၸဏီသည္ SPA လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းခဲြၿဖစ္လာသည္။
 • ေမလ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ - လူဦးေရ ၂၅,၀၀၀ ဆံ့ လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ သန္လွ်င္ၾကယ္စင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ အုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနား အားက်င္းပခဲ့သည္။
 • ဇြန္လ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ - တရုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းေသာ Dongfeng အမွတ္တံဆိပ္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအား ျဖန္႕ျဖဴးရန္ Successful Goal Trading Co. Ltd ရန္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
 • ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မာရသြန္ေျပးပြဲ Yoma Yagon International Marathon အား စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 • မတ္လ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ - Yoma Strategic Holdings သည္ “Balloons Over Bagan” အမည္ရ မီးပံုးပ်ံျဖင့္ ပုဂံၿမိဳ႕အား လွည့္လည္ၾကည့္ရွႈေသာ လုပ္ငန္းျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင္ ့ခရီးသြားလာေရး ေစ်းကြက္ သို႕တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 • ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ - Yoma Strategic Holdings သည္ Dragages Singapore Pte Ltd ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူေပါင္း ခဲ့သည္။
 • ၁ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ - Yoma Strategic Holdings သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အဆင့္ျမင့္ Landmark ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီ အက္စ္တိတ္တို႔ ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။
 • ၁၃ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ - Yum! Brands, Inc., သည္ ပထမဦးဆံုးေသာ KFC စားေသာက္ဆိုင္ ကို ၿမန္မာႏိုင္ငံ ၌ Yoma Strategic Holdings အား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူ အေနၿဖင့္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။