မိမိတို႕၏ ခံယူခ်က္

 မိမိတို႕၏ ခံယူခ်က္
SPA (Myanmar) ကုမၸဏီသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို စတင္ဦးေဆာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ရသည္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံကိုနားလည္ၿပီးတန္ဖိုးထားတတ္ရန္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ၊ ၄င္း အျခင္းအရာသည္ အနည္းငယ္ ခက္ခဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခတ္မီစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္မွာ အလားတူပင္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ကုမၸဏီသည္ မတူညီေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းကူး တံတားကဲ့သို႕ ထိေရာက္စြာ ဆက္စပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီအနည္းစု အနက္မွ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားမွ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေသာကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မိမိတို႕ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူအတုိင္းအစဥ္အၿမဲလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင့္ရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား စုစည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မိမိတို႕၏ အစု႐ွယ္ယာပါဝင္သူမ်ား အားလံုးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ တူညီသည့္ အေမွ်ာ္အျမင္ျဖင့္ မိမိတို႕ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ခံယူခ်က္သေဘာထား
ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ အက်ိဳးစီးပြား သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလံုး အတြက္အက်ိဳး ရွိေစမည့္ ရည္မွန္း ခ်က္ မ်ား ကုိ မွ် ေ၀ လ်က္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း သြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ ႏွင့္ ကုမၸဏီက ေျပာင္းလဲမည့္ လူအဖြဲ႕အစည္း၏ အနာဂတ္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရရွည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားအတြက္ တြန္းအား ႏွင့္ လႈ႕ံေဆာ္မႈ ျဖစ္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

Our Values

Serge Pun & Associates (ျမန္မာ) လီမိတက္ ႏွင့္ ၄င္း၏ကုမၸဏီခြဲမ်ားပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုသည္ United Nations Global Compact ၏ အဖြ႕ဲ၀င္အေနျဖင့္ ဆယ္ခုေျမာက္မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ၀န္ထမ္း အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ customer မ်ား သုိ႕မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာအျခားျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္စံုတစ္ရာရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ခံသူမ်ား၊ အာဏာရွိသူမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေငြ သုိ႕မဟုတ္ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း အပါအ၀င္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ လာဘ္စားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းအား လံုး၀သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

အေလးအနက္ အာရုံစူးစိုက္ျခင္း (၇) ခ်က္
အဖြဲ ့အစည္းအတြင္းအလုပ္လုပ္ေနေသာ သူမ်ား မွတဆင့္ သယ္ယူလာေသာ ထူးခြ်န္မႈ၊ အေလးအနက္ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္း(၇)ခ်က္တုိ ့၏လမ္းျပခ်က္တုိ ့ႏွင့္ အညီ၊ ၾကာရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာအျမတ္ေ၀စု၊ သမာဓိရွိ၍ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း တုိ ့ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ေဖာက္သည္မ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ျဖစ္ေသာဆက္ဆံေရး ကိုတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။
အာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္း (၇)ခ်က္
၁။ Customer ကို အေလးအနက္ အာရုံစူးစိုက္ျခင္း။
၂။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကို အေလးအနက္ အာရုံစူးစိုက္ျခင္း။
၃။ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အေလးအနက္ အာရုစူးစိုက္ျခင္း။
၄။ အဖြဲ ့လုိက္လုပ္ေဆာင္မႈကို အေလးအနက္ အာရုစူးစိုက္ျခင္း။
၅။ အဖြဲ ့အစည္းအေပၚသစၥာရွိမႈကို အေလးအနက္ အာရုစူးစိုက္ျခင္း။
၆။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အေလးအနက္ အာရုစူးစိုက္ျခင္း။
၇။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္ယူမႈကို အေလးအနက္ အာရုစူးစိုက္ျခင္း။