ဆက္သြယ္ရန္

အက္ဖ္အမ္အုိင္စင္တာ
အမွတ္၃၈၀၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုံး  +၉၅ ၁ ၂၄၀ ၃၆၃၊ ၂၄၀ ၃၇၃
ဖက္စ္  +၉၅ ၁ ၂၄၆ ၈၈၁၊ ၂၄၆ ၈၈၂
၀က္ဘ္ www.spa-myanmar.com

Tel: +95 1 240 363, +95 1 240 373 
Fax: +95 1 246 881, +95 1 246 882

E-mail: info@spa.com.mm

Media Enquiries
E-mail:
media@spa-mm.com