အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သြက္လ်က္တက္ၾကြ၍ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အားေကာင္းေသာ သူမ်ားကို အျမဲစိတ္ဝင္တစား ဖိတ္ေခၚလ်က္႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမို၍ သိ႐ွိလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အစဥ္အျမဲ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ careers@spa.com.mm သို႔ သင္စိတ္ဝင္စားေသာနယ္ပယ္ကို သင္၏ CV တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ ေပးပို႔ေလ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။