ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအားေယဘူယ်ေလ့လာျခင္း

SPA သည္ Mr. Serge Pun ပိုင္ဆိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ဟိုးဒင္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI)၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Yoma Strategic Holdings Ltd. (YSH) ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ Memories Group Ltd. (Memories) တုိ ့မွာ SPA ၏ အဓိက အထင္ကရ လုပ္ငန္း သံုးခုျဖစ္သည္။ ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သာ Mr. Serge Pun မွ ပိုင္ဆိုင္သည္ႏွင့္အညီ SPA, FMI ႏွင့္ YSH တို ့သည္ အက်ိဴးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး က႑ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားပါသည္။

Investment Overview

SPA ၊ FMI ႏွင့္ YSH တုိ႕သည္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု တြင္ ပါ၀င္ျပီး တူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေ၀မွ် ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၊အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ တုိ႕ကုိ လုိက္နာလ်က္ လုပ္ငန္း မ်ား ကုိ လြတ္လပ္စြာ သီးျခား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

FMI Myanmar Investment Co.,Ltd. (FMI)

FMI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၁၉၉၀ ျပဌာန္းျပီးေနာက္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးျပီးေနာက္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ FMI အား ၁၉၉၂ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ မတူကြဲျပားမႈအတြက္ ဆႏၵရွိသည့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange) ၌္ ကုန္သြယ္ေရး ကုဒ္နံပါတ္ (Trading Code) ၀၀၀၀၁ ျဖင့္ စာရင္း၀င္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

FMI ၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ မတူကြဲျပားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ စည္းကမ္း တင္းၾကပ္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ FMI ၏ ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လုိက္နာ၍ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။

FMI ၏လတ္တေလာ အေလးေပးမႈသည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဗ်ဴဟာအတြက္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ေငြေရး ေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားျဖစ္ျပီး အျခားတုိးတက္သည့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

FMI သည္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္ေငြႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀မႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ မွတ္တမ္းတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုးကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက http://www.fmi.com.mm ၌ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

Yoma Strategic Holdings

Yoma Strategic Holdings သည္ စင္ကာပူ တြင္ စာရင္း၀င္ေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေလးထား SPA လုပ္ငန္းစု၏ တြဲဖက္ကုမၸဏီ ၿဖစ္သည္။၄င္းသည္ အိမ္ယာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈ က႑၊ လယ္ယာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ခရီးသြား လာ ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အဓိကအားၿဖင့္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။ YSH သည္ SPA,FMI လုပ္ငန္းစု မ်ားႏွင့္ တူ FMI အိမ္ယာၿမိဳ႕ေတာ၊္ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္း အိမ္ယာ၊ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ယာ ကဲ့သို႕ ေသာလုပ္ ငန္းစုမ်ားအတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Yoma သည္ ယခုလက္ရွိ ကမာၻ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုတည္းေသာ ၿမန္မာႏွင့္သာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၿဖစ္သည္။ Yoma သည္ အက်ိဳးတူပူေပါင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းအား လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္၊ ၄င္း၏ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အျခားစီးပြားေရး က႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ထို႕အျပင္ SPAလုပ္ငန္းစု၏ အျခား စီးပြားေရး က႑မ်ား တြင္ တိုးခ်ဲ႕လ်က္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံ တကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက Yoma Strategic Holdings ၀က္(ဘ္)ဆိုက္ www.yomastrategic.com တြင္ၾကည့္ရွႈႏိုင္ ပါသည္။

Memories Group Ltd
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္တြင္ Memories Group ကုိ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ ၏ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ စြာ စာရင္းသြင္း ႏုိင္ခဲ့ျပီး Memories Group သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ခရီးသြားလာ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ "ခရီးသြား လာေရးမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ၾကားခံကုမၸဏီ" တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ပါမည္။ ကုမၸဏီသည္ အျမဲတမ္း တည္ရွိေနမည့္ အမွတ္တရ မ်ားကုိ ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျခားနားျခင္း မရွိေသာ ၊ အေတြ႕အၾကံဳ အသစ္မ်ား ကုိ ေပးစြမ္း ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကုိ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ Memories Group ၏ နည္းဗ်ဴဟာသည္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း ကုိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စတင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဦးေဆာင္ ခရီးသြား ကုမၸဏီ တစ္ခု အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
Memories Group ၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈ ၾကားခံနယ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္း သံုးခု ေပါင္းစည္းပါ၀င္သည္။
ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ား
ဟုိတယ္၊ အပန္းေျဖစခန္း ႏွင့္ အနားယူရန္ တည္းခုိေဆာင္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း ခရီးသြားလာသူမ်ား အဓိက တည္းခုိ ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းသည္ လည္း အလားအလာ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
မီးပံုးပ်ံ ျဖင့္ခရီးသြားလာျခင္း အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခရီးၾကမ္း သြားလာျခင္း၊ ေလွစီးျခင္း၊ ဒုိင္ဗင္ အားကစား ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကုိ ဂရုျပဳ ေသာ ခရီးသြားလာ မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခရီးသြားလာျခင္း ႏွင့္ခရီးစဥ္ေရးဆဲြျခင္း စီမံခန္႕ခြဲေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ၊ ဧည့္သည္ မ်ား မသိရွိ ေသးေသာ ေနရာေဒသ အသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက Memories Group ၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ http://memoriesgroup.com/balloons-over-bagan.html တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏုိင္ ပါသည္။