ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအားေယဘူယ်ေလ့လာျခင္း

SPA သည္ Mr. Serge Pun ပိုင္ဆိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ဟိုးဒင္း ကုမၼဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဖဲြ႕ စည္းတည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္  First Myanmar Investment ကုမၸဏီလီမိတက္  (FMI) နွင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Yoma Strategic Holdings လီမီတက္ (YSH) ဟု အမည္တြင္ေသာ စံျပအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိေသာ အရင္းအနွီးမ်ားျဖင့္ SPA အားတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr. Serge Pun မွ ပိုင္ဆိုင္သည္နွင့္အညီ SPA၊ FMI နွင့္ YSH တို႔သည္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏  စီးပြားေရးက႑ရွစ္ခုတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတို္င္း ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံထားပါသည္။

 

SPA, FMI ႏွင့္ YSH တုိ႕သည္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအျဖစ္ အက်ိဳးစီးပြားတူညီစြာ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဇယား၀င္ကုမၸဏီမ်ား (listed companies) အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ကာ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အား ဤ၀က္ဘ္ဆုိက္၏ အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဟုေခၚဆုိေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ား အေၾကာင္းအား ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

FMI Myanmar Investment Co.,Ltd. (FMI)

FMI သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၁၉၉၀ ျပဌာန္းျပီးေနာက္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးျပီးေနာက္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ FMI အား ၁၉၉၂ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ မတူကြဲျပားမႈအတြက္ ဆႏၵရွိသည့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange) ၌္ ကုန္သြယ္ေရး ကုဒ္နံပါတ္ (Trading Code) ၀၀၀၀၁ ျဖင့္ စာရင္း၀င္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

FMI ၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ မတူကြဲျပားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ စည္းကမ္း တင္းၾကပ္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ FMI ၏ ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လုိက္နာ၍ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။

FMI ၏လတ္တေလာ အေလးေပးမႈသည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဗ်ဴဟာအတြက္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ေငြေရး ေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားျဖစ္ျပီး အျခားတုိးတက္သည့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

FMI သည္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္ေငြႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀မႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ မွတ္တမ္းတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုးကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက http://www.fmi.com.mm ၌ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

Yoma Strategic Holdings

Yoma Strategic Holdings သည္ စင္ကာပူ တြင္ စာရင္း၀င္ေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေလးထား SPA လုပ္ငန္းစု၏ တြဲဖက္ကုမၸဏီ ၿဖစ္သည္။၄င္းသည္ အိမ္ယာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈ က႑၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပို႕ေဆာင္ေရး က႑၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ခရီးသြား လာ ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အဓိကအားၿဖင့္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။ YSH သည္ SPA,FMI လုပ္ငန္းစု မ်ားႏွင့္ တူ FMI အိမ္ယာၿမိဳ႕ေတာ၊္ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္း အိမ္ယာ၊ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ယာ ကဲ့သို႕ ေသာလုပ္ ငန္းစုမ်ားအတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Yoma သည္ ယခုလက္ရွိ ကမာၻ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုတည္းေသာ ၿမန္မာႏွင့္သာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၿဖစ္သည္။ Yoma သည္ အက်ိဳးတူပူေပါင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းအား လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္၊ ၄င္း၏ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အျခားစီးပြားေရး က႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ထို႕အျပင္ SPAလုပ္ငန္းစု၏ အျခား စီးပြားေရး က႑မ်ား တြင္ တိုးခ်ဲ႕လ်က္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံ တကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လည္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက Yoma Strategic Holdings ၀က္(ဘ္)ဆိုက္ www.yomastrategic.com တြင္ၾကည့္ရွႈႏိုင္ ပါသည္။