ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း

FMI Air လီမိတက္
FMI Air သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ ေန႕စဥ္ေလ ေၾကာင္း လုိင္းမ်ားေျပးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလွ်င္ FMI Air စီးနင္း ေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဇိမ္ခံကားၾကီးမ်ား စီးနင္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
FMI Air သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ ေန႕စဥ္ေျပးဆြဲေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္းအျပင္ ျမန္မာျပည္၏ အျခား ေနရာမ်ား သုိ႕ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားျဖင့္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေစရန္ အရည္အေသြးျမင့္ကာ ခရီးသြားမ်ားအား အေလးထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
FMI Air သည္ စီးပြားျဖစ္ေျပးဆြဲႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ေလေၾကာင္းလုိင္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ Air Operators Certificate (AOC) အား ရရွိခဲ့ပါသည္။ FMI Air ၏အနာဂတ္သည္ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာလ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါသည္။ FMI Air ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိႏုိင္ ရန္  www.fmiair.com ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည
္။