စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္
SPA ၏ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္သည္ -

 • Employee handbook
 • Code of conduct
 • Whistle blowing policy
 • Risk management framework
 • Risk-based internal auditing
 • Legal contracts and intellectual property rights
 • IFC performance standards
 • Global Compact and its 10 principles
 • ADB Safeguard Policy Statement
 • United Nations Security Council Resolutions

ဝန္ထမ္းလက္စဲြစာအုပ္မိတၱဴကို အလိုရွိပါက careers@spa-mm.comသို႔အီေမးလ္ေပးပို႔၍ရယူနိုင္ပါသည္။

United Nations Global Compact – Communication on Progress Report

ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕အတြင္း Risk Management and Compliance ဒါရုိက္တာမွ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါ သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေအာက္ပါ တို႕ပါဝင္ပါသည္ -

   • ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း
   • ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕မွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေပၚလစီမ်ား၊
   • က်င့္၀တ္တရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား
   • ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား

ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕အတြင္း ထိေရာက္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တည္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ျဖစ္ပါ သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေပးျပီး အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္  အလံုးစံု ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကုမၸဏီမွ ၄င္း၏တာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

SPA ၏ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ လုိက္နာသည့္အခ်က္မ်ားအား ဤေနရာတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

SPA Myanmar Corp Governance SPA-Myanmar Corp Governance SPA Myanmar Meeting
Corporate Governance Roll Out Meeting
Senior Executive Management Team Member and Project Directors
Head Office, FMI Centre, September 2015
Corporate Governance Roll Out Meeting
Project Directors, Senior Project Managers, Senior Management Team Members, and OH&S Team Members
Star City , Thanlyin Estate Development (TED), October 2015
ESMS Roll Out Meeting
Project Directors, Senior Project Managers, Senior Management Team Members, and OH&S Team Members
Pun Hlaing Golf Estate (PHGE), March 2015