စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္

ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ မူ၀ါဒ

SPA သည္ ပုဂၢလိက ပုိင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ အစုမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ျပီး အစုရွယ္ယာ အမ်ားစုကုိ Mr. Serge Pun က ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ Mr. Serge Pun သည္ ခုိင္မာေသာေခါင္းေဆာင္ မႈ၊ ျပတ္သားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖင့္ အေရး ပါ ေသာ က႑ မွ ကုမၸဏီအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ SPA ၏ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ (၆) ဦးပါ၀င္ျပီး SPA ၏ ယခင္ CEO ျဖစ္ေသာ Mr. Martin Pun သည္ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒုတိယ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အမႈေဆာင္ဥကၠဌ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားမွ CEO မ်ား ၏ တာ၀န္မ်ား ၊ အခန္း က႑ မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပတ္ သားစြာ ခြဲျခားထားရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ ထား ေသာ အေျခအေန မရွိပါ။
ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စာရင္းစစ္၊ အမည္တင္သြင္းေရး ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြ ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ၏ အမ်ား ပုိင္ ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ မ်ား ႏွင့္ အညီ ေငြေရး ေၾကးေရး ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ေအာက္ ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ အမႈ ေဆာင္မ်ား ၏ အရည္အ ခ်င္းကုိအကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း၊ အဓိက အမႈေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဒါရုိက္တာ မ်ား အတြက္ ဆုေၾကးေငြ ဆုိင္ရာေပၚလစီ ကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရွိပါသည္။ SPA သည္ ပုဂၢလိက ပုိင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေစကာမူ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုး ႏွင့္ အၾကီးတန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု ၏ က်င့္၀တ္တရား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ တင္းၾကပ္ စြာ လုိက္နာပါသည္။
အဓိက ေငြေရး ေၾကးေရး ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ လုိအပ္ပါက ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပႏုိင္ျပီး SPA ၏ အဓိအစုရွယ္ယာမ်ား အနက္မွ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ သဘာပတိ က ဦးေဆာင္ က်င္းပႏုိင္သည္။ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထား ေသာ ဒါရုိက္တာ အေရအတြက္ ႏွင့္ အညီ ဒါရုိက္တာမ်ား ကုိ ႏွစ္စဥ္ ေလ့လာ သံုးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္ခံႏုိင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ဘုတ္အဖြဲ ့၏အတည္ျပဳခ်က္
ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန (သို ့) ၀င္ေငြရရွိမႈကို အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဘုတ္အဖြဲ ့မွ ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းေပၚတြင္ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈွရွိေသာ စီမံခန့္ခြဲမႈအဖြဲ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ဘုတ္အဖြဲ ့ အထူးအာရုံစိုက္ရန္လိုေသာ စီမံကိန္းမ်ား အာလံုးတို ့တြင္ ဘုတ္အဖြဲ ့၏အၾကံဥာဏ္မ်ားအျမင္မ်ားကို ရယူလ်က္ရွိသည္။

ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း
ကုမၸဏီသည္ အသစ္ခန္႕အပ္ေသာ ဒါရုိက္တာ မ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဌာန တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ပံု အေလ့ အက်င့္မ်ား ႏွင့္ ေနသား က်ေစရန္ လုပ္ငန္း ၀င္ သင္တန္း ကုိ က်င္းပပါမည္။ သင္တန္း အစီအစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သုိ႕ သြားေရာက္ ေလ့လာ ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပ မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မဟာ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အဓိက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ႏွင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း၏ အဓိက နယ္ပယ္ မ်ား အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားျခင္း တုိ႕ ပါ၀င္သည္။

ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္း
ဒါရုိ္က္တာမ်ားသည္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈ မ်ားကုိ တက္ေရာက္ျပီး လက္ရွိ ေဈးကြက္ အေျခအေန၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိရွိေနေစရန္ ကုမၸဏီ၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါက ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ ကုိ ထူေထာင္ကာ ဒါရုိက္တာ မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈ ရွိေစမည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ သို႕မဟုတ္ သင္တန္းမ်ား ကုိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ဒါရုိက္တာဘုတ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း
ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ကုိ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတုိင္း အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ပါမည္။
(က) အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ အေျခအေန တစ္ခုခ်င္း အေပၚ မူတည္ကာ ဒီဇုိင္းေရး ဆြဲထားပါသည္။
(ခ) ဥကၠဌ သည္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ရလဒ္ မ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ တာ၀န္ယူရမည္။
(ဂ) အကဲျဖတ္ သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေမးအေျဖ က႑ ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အစိတ္အပုိင္း ကုိ ျမွင့္တင္ရမည္ကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းေရး ဆြဲရမည္။
(ဃ) အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္ေသာ နည္းစနစ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳရမည္ -

 • ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ထက္ျမက္ မႈ ကုိ ပိုမုိ ျမွင့္တင္ရန္၊
 • အားသာခ်က္မ်ား ပိုမုိ အားေကာင္းလာေစရန္၊ ႏွင့္
 • အားနည္းခ်က္မ်ား ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္။
(င) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကုိ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္သည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ဥကၠဌ ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူ တုိ႕ သိရွိ သည္မွ တစ္ပါး အျခားသူမ်ား မသိရွိေစရန္ လ်ိဳ႕၀ွက္ ထိန္းသိမ္းရမည္။

ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခရွိမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ ၄င္း၏ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တြင္ ကုမၸဏီ ၏ အဓိက အႏွစ္သာရ တန္ဖုိးမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီ အတြင္း အားေကာင္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ား အသံုးျပဳကာ ဆံုးရံႈး ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ား ကုိ ဆံုးျဖတ္ ရာ တြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားမႈ ရွိလာေစရန္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ ရွိမႈ မ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ပါမည္။ ကုမၸဏီ မ်ား အုပ္စု၏ ဆံုးရႈံး ႏုိင္ေျခ ရွိမႈမ်ား ကုိ စီမံခန္႕ခြဲမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား သိရွိလာေအာင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာ ေပးျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ျခင္း ႏွင့္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ မ်ား ေလ်ာ့ ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႕သည္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး အတြက္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
အလားအလာေကာင္း ေသာ စီပြားေရး လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီး အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ ေငြေရး ေၾကးေရး ဆုိင္ရာ ႏွင့္ မဟာ ဗ်ဴဟာ ဆုိင္ရာ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ ရွိမႈ မ်ားကုိ ခြဲျခား သတ္မွတ္၍ ေလ်ာ့နည္း ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႕အျပင္ Group Risk Management Department သည္ အဂတိ လုိက္စား မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ Annual Internal Audit Program ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ ရွိမႈမ်ား ကုိ အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ (Fraud Risk Assessment) ကုိ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု တစ္ခု လံုးအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုမ်ား၏ material control procedures မ်ားကို သီးသန္႔ ့ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အဓိက ရင္းႏွီးျမုပ္ႏႈံမႈမ်ား မွ သီးျခားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ပိုမိုသိ႐ွိလိုလ်င္
Yoma Strategic Holdings Ltd: http://www.yomastrategic.com/html/media_report.php
First Myanmar Investment Co., Ltd: http://fmi.com.mm/annual-reports/
Memories Group: Not applicable yet due to first year of operation.

ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း
ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု ၏ Risk Management Department သည္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ ရွိမႈ မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပံုစံ ကုိ ပုိမို တုိးတက္ေစရန္၊ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံကုိ ထိန္းခ်ဳရန္ နည္းစနစ္က်၍ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ စီပြား ေရး ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီသည့္ အေနျဖင့္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း ကုိ အဓိက လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

 • ဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကုိ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း၊
 • ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ား တြက္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ/ ေငြေရး ေၾကးေရး ဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ မ်ား ကုိ ေထာက္ခံ တင္ျပျခင္း၊
 • မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလုိက္နာမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊
 • ဥပေဒ မ်ား ႏွင့္ ပဋိညာဉ္ဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကုိ လုိက္နာမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွင့္
 • လုပ္ငန္းမ်ား/ အစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္သည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ သုိ႕မဟုတ္ အစီအစဥ္ ခ်ထားသည့္ အတုိင္းျဖစ္ေပၚ ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း။
Risk Management Department သည္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း၏ ထိေရာက္မႈ အတြက္ အေရး ပါေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဌာန အျဖစ္ ရပ္တည္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္
SPA ၏ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္သည္ -

 • Employee handbook
 • Code of conduct
 • Whistle blowing policy
 • Risk management framework
 • Risk-based internal auditing
 • Legal contracts and intellectual property rights
 • IFC performance standards
 • Global Compact and its 10 principles
 • ADB Safeguard Policy Statement
 • United Nations Security Council Resolutions

ဝန္ထမ္းလက္စဲြစာအုပ္မိတၱဴကို အလိုရွိပါက careers@spa-mm.comသို႔အီေမးလ္ေပးပို႔၍ရယူနိုင္ပါသည္။

United Nations Global Compact – Communication on Progress Report

UN Global Compact – လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ အသိေပးျခင္း ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကူ အညီ ေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း Serge Pun & Associates Ltd.ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား (စုေပါင္း၍ ‘ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု’ ဟု ေခၚဆုိပါမည္) သည္ United Nations Global Compact ၏ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ၄င္း ၏ Ten Principles ကုိ လုိက္နာ လ်က္ ၀န္ထမ္း မ်ား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ျပင္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ျဖစ္ေစ အက်ိဳးစီးပြား တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံ ေရး ပါတီမ်ား ကို ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး အရ ျဖစ္ေစ ေငြထည့္၀င္ျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္း မွန္သမွ်၊ မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ က်ဴးလြန္ သည္ ျဖစ္ေစ လံုး၀ လက္မခံ ေသာ၊ သက္ညွာေပးျခင္း မျပဳေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ကုိ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
United Nations Global Compact ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ SPA ၏ တုိးတက္မႈ၊ လူ႕ အခြင့္ အေရး၊ အလုပ္ အကုိင္ ႏွင့္ အဂတိ လုိက္စား မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အေပၚ အမႈေဆာင္ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေ၀ @ Serge Pun ၏ ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္ ကုိ ၾကည့္ရႈ လုိပါက UN Global Compact ၀က္ဘ္ဆုိက္ ရွိ FMI ၏ အခန္းက႑ ကုိ ဤေနရာ တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕အတြင္း Risk Management and Compliance ဒါရုိက္တာမွ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါ သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေအာက္ပါ တို႕ပါဝင္ပါသည္ -

   • ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း
   • ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕မွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေပၚလစီမ်ား၊
   • က်င့္၀တ္တရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား
   • ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာျခင္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား

ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕အတြင္း ထိေရာက္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တည္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ျဖစ္ပါ သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေပးျပီး အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္  အလံုးစံု ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကုမၸဏီမွ ၄င္း၏တာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

SPA ၏ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ လုိက္နာသည့္အခ်က္မ်ားအား ဤေနရာတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

SPA Myanmar Corp Governance SPA-Myanmar Corp Governance SPA Myanmar Meeting
Corporate Governance Roll Out Meeting
Senior Executive Management Team Member and Project Directors
Head Office, FMI Centre, September 2015
Corporate Governance Roll Out Meeting
Project Directors, Senior Project Managers, Senior Management Team Members, and OH&S Team Members
Star City , Thanlyin Estate Development (TED), October 2015
ESMS Roll Out Meeting
Project Directors, Senior Project Managers, Senior Management Team Members, and OH&S Team Members
Pun Hlaing Golf Estate (PHGE), March 2015