ကုမၸဏီအုပ္ခ်ပ္မႈမ်ား၏ ေယဘူယ်ာေလ့လာခ်က္

ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

SPA ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုသည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ အဆင့္ျမင့္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပါသည္။    
ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀း (Annual General Meeting) တြင္ ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ တက္ၾကြျပီးအမွီအခုိကင္းသည့္ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ SPA ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအား ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ SPA ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္စီမံလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေသာအႏၱရာယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား အက်ိဳး ရွိစြာအသံုးခ်ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုသည္ က်င့္၀တ္မ်ားအား လုိက္နာျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ စံျပကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္ ေနေၾကာင္း ေသခ်ာ ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပင္ပစာရင္းစစ္
ကုမၸဏီသည္ ၄င္းႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ V Advisory လီမိတက္ အား ၄င္း၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပင္ပစာရင္းစစ္မွေပးပုိ႕ေသာ အစီရင္ခံစာ မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား၏အစီရင္ခံစာအပုိင္း (Independent Auditor’s Report) တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ အုပ္စုဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအသီးသီးမွတဆင့္လုပ္ေဆာင္ထားရွိမႈမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

SPA ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ အစုိးရအား အခြန္အခမ်ားေပးေခ်ျခင္း

တိုင္ၾကားမႈမ်ား