ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏မူဝါဒမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏မူ၀ါဒမ်ား
ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ က်င့္သံုးလုိက္နာေသာ တိက်မွန္ကန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား ပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္အသားက်ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ အလုပ္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ား၊ အက်ိးခံစားခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ေပၚလစီမ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ စပ္က်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းခြင့္ဝင္သင္တန္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံထားရွိပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ အညီျပင္ဆင္ထားၿပီး လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကူညီေပးမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအဖဲြ႕၏ က်င့္ဝတ္ရားပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္း လက္စဲြစာေစာင္အား ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔  ဝင္ေရာက္သည့္ ပထမေန႔တြင္ ေပးအပ္ကာ ရွင္းလင္းတင္ ျပသြားပါမည္။ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ေပၚလစီမ်ား အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ေပးက်က္ ရွိပါသည္။ Risk Management Department သည္ ကုမၸဏီမ်ားအဖဲြ႕အတြင္း နွစ္စဥ္ဆုေၾကးေငြ ညိႈႏႈိင္းေထာက္ခံ မႈမ်ားအား ေျဖာင့္မတ္စြာ၊ တရားမ်တမႈရွိစြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးပါမည္။
လုပ္ငန္းခြင္၀င္အစီအစဥ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးသည္ အဓိကေခါင္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ ျပီး ကုမၸဏီ၏ က်င့္၀တ္တရားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ အား ရွင္းလင္းထားမႈမ်ားလည္း လုပ္ငန္းခြင္၀င္အစီအစဥ္အတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေခါင္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဦးစီး ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕အား ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အေလးထားျခင္းအစီအစဥ္မ်ား -

      • ကုမၸဏီအုပ္စု ၏ တာဝန္ယူမႈ ကတိကဝတ္မ်ား
      • ကုမၸဏီအုပ္စု ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
      • IFC မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံညႊန္းမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္၀င္အစီအစဥ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အဆင့္မွ ေကာ္ပို ေရးရွင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအဆင့္အထိ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ မႈတုိ႕အား ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အေလးထားျခင္းအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူညီအားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ မ်ားအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးရလဒ္အား ျပည္သူလူထုမွ သတိျပဳမိလာေစရန္ လႈ႕ံေဆာ္ေပးရန္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍၀န္ထမ္းမ်ားမွထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။