လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ (CSR)

လူမႈဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈ (CSR)

Serge Pun & Associates (Myanmar) Co., Ltd (SPA) သည္ လူမႈဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားအား အစဥ္တစုိက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေပၚသုိ႕တုိက္ရုိက္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအေျမာက္အျမားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆုိင္ရာလူမႈဝန္းက်င္တာ၀န္ခံ ဒါရုိက္တာ Mr. Martin Pun သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္မႈအတြက္ SPA မွ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းရန္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား

FMI၊ SPA ႏွင့္ YSH တုိ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူအား ကယ္ဆယ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ အကူအညီေပးရာတြင္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ရန္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ စာရင္းအင္းမ်ား၊ လုိအပ္သည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၏ ေရေဘးကယ္ဆယ္မႈအဖြဲ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးရိယာ တစ္၀ုိက္ရွိ ရြာမ်ားအား ေရသန္႕စင္စနစ္ ေ၀ငွေပးခဲ့ပါသည္။ Sawyer PointOne ေရသန္႕စင္စက္မ်ား ျဖန္႕ေ၀ ျခင္းသည္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္အေရးၾကီးပါသည္။ Sawyer PointOne ေရသန္႕စင္စက္မ်ားသည္ တစ္ေန႕လွ်င္ေရလီတာ ၂၄၅၄ အား သန္႕စင္ေပးႏုိင္ျပီး ၅ ႏွစ္ မွ ၇ ႏွစ္ အထိအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕သည္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အ၀တ္အထည္ မ်ား၊ ေအးခဲ၍ မပုပ္သုိးႏုိင္သည့္အစားအစာမ်ား၊ ေဆးပညာဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ လုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအကူအညီေပးရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၄င္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းကို အသံုးျပဳ၍ ခရီးစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပးဆြဲေပးခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕သည္ ေရေဘးေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈအမ်ားဆံုးေဒသျဖစ္ပါသည္။ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား ေ၀ငွခဲ့ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ရိယာမ်ားအတြက္လည္း ျဖန္႕ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။

 

တာ၀န္သိစီးပြားေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

 FMI၊ SPA ႏွင့္ YSH တုိ႕သည္ ပညာေရးက႑အား အဓိကထားလ်က္ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၏ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဆုုိင္ ရာလူမႈေရးတာ၀န္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆာင္ ရြက္သည့္ အကူအညီေပးေရး (Myanmar Business Coalition on Aid) တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ တာ၀န္သိစီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္    အဓိက အေျခခံလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြားရရွိမည့္သူမ်ားသည္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႕၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈအသင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဟာေျပာပြဲ ၃ ခု၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၃ ခုက်င္းပခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

 

ရုိးမရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမာရသြန္

ကုမၸဏီအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ မာရသြန္ပြဲေတာ္အား      ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ အားကစားသမားမ်ားအားလႈံ႕ေဆာ္ အားေပးရန္ႏွင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရုိးမမာရသြန္ ၂၀၁၅ တြင္ အေျပးသမားေပါင္း ၄၀၀၀ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ အေျပးအားကစားနည္းအား ႏွစ္ျခိဳက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ အေျပးသမားမ်ား၊ အကူအညီေပးသူမ်ား၊ အေပ်ာ္တမ္း၀ါသနာပါသူမ်ား၊ ေကာ္ပုိ ေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ရုိးမ မာရသြန္အား ႏွစ္စဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မာရသြန္တြင္ ပရဟိတနည္းလမ္းအသစ္အား မိတ္ဆက္အသံုးျပဳခဲ့ျပီး မာရသြန္မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား အားလံုးကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ မာရသြန္မွ ထူေထာင္ ခဲ့သည့္ အလွဴအတန္းရန္ပံုေငြအား သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ရွိ ဆုေတာင္းျပည့္လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစင္တာတြင္ ေနထုိင္၍ ပညာသင္ယူေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျမွင့္တင္ေပးရန္ အတြက္ အသံုး ျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါစင္တာရွိ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ state-of-the-art သန္႕စင္ေရး စနစ္မွတစ္ဆင့္ သန္႕စင္ေသာေရႏွင့္ မြမ္းမံပညာေရး အားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမုိေတာက္ပေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ျပီး ပုိ၍က်န္းမာေသာ၊ ပုိ၍လံုျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးျမွင့္တင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ေန႕ကေလးထိန္းစင္တာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေနရာေျခာက္ခုမွ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုရာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွ မိဘမ့ဲမ်ားအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၀၄၄ အား ပညာသင္ၾကား ေပးေနေသာ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ျခံရြာရွိ ေအာင္ဇမၺဴလူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစင္တာ ထံသုိ႕လည္းလွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္မီးအလင္းေပးေရးစင္တာဆုိင္ရာအစျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕သည္ လံုး၀ျပန္လည္သန္႕စင္ႏုိင္ေသာ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မီးအလင္းေပးေရးစင္တာဆုိင္ရာ အစျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္ Jebsen & Jessen (SEA) Southeast Asia ႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးမီးအလင္းေပးေရးစင္တာမ်ားအား ပင္မဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိသည့္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးစင္ရုိင္းရြာတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ Jebsen & Jessen တုိ႕သည္ မီးအလင္းေပးေရးစင္တာအား ရြာ၏အဓိကလူမႈေရးစင္တာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ Jebsen & Jessen တုိ႕သည္ LED သံုး ဆုိလာျပား ၄ ခု၊ ဂုိးတုိင္အသစ္မ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္းပံုစံအသစ္ ႏွင့္ ကစားကြင္း တုိ႕အား ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္မ်ား

ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာလူမႈေရးတာ၀န္ ဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕အတြင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ပါ၀င္သည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားအား အျပည့္အ၀ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၏ အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

လူမႈေရးတာ၀န္ႏွင့္ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာလူမႈေရးတာ၀န္တုိ႕၏တန္ဖုိး

·         အက်ိဳးအျမတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊

·         လူမႈေရးတာ၀န္အစီအစဥ္မ်ားအားေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာလူမႈေရးတာ၀န္အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ မည္ကဲ့သုိ႕ ေဆာင္ရြက္မလဲ၊

·         အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ပါ၀င္သူမ်ားအားခြဲျခားသတ္မွတ္ျပီး မတူညီမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

·         အက်ိဳးစီးပြားဆက္စပ္ပါ၀င္သူမ်ားအား ရွာေဖြ၍ မည္ကဲ့သုိ႕ နီးကပ္စြာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မလဲ၊

·         ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာလူမႈေရးတာ၀န္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေကာင္း က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႕ေဆာင္ရြက္မလဲ၊

·         UNGC မူ၀ါဒ ဆယ္ရပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

·         ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း။

ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလအထိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ မန္ေနဂ်ာေပါင္း ၅၆ ေယာက္အား အသိ ပညာေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားလက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္စုစီ၏ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ လူမႈေရး တာ၀န္ အစျပဳေဆာင္ရြက္မႈအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိလုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ ရႈႏုိင္ပါသည္။