၀န္ထမ္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

၀န္ထမ္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အဖုိးတန္ဆံုး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးသည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိမုိထိေရာက္ေစရန္၊ ပုိမုိထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တြင္ ပုိမုိကၽြမ္းက်င္ေစရန္ အကူအညီေပး၍ ၄င္းတုိ႕၏ အျမင့္ဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္အထိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ ကုမၸဏီမွ ၾကိဳး ပမ္းအားထုတ္သြားပါမည္။ ကုမၸဏီသည္ ထုိက္တန္၍ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ၀န္ထမ္းအား အခြင့္အလမ္းမ်ားေပး၍ ပုိမုိ ၾကီးမားသည့္ရာထူး၊ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ၾကိဳးပမ္္းလ်က္ရွိပါသည္။ အလံုးစံုအရည္အခ်င္းဖြ႕ံျဖိဳး တုိးတက္ ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးပုိမုိျဖစ္ထြန္းရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကူညီ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွာေဖြသည့္ လူငယ္မ်ားအား ၾကိဳဆုိ လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပညာရပ္မ်ိဳးစံုတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္ဟု ယံုၾကည္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား ရရွိေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ သင္တန္းမွတ္တန္းကိုဤစာရြက္စာတမ္းကုိ ဖတ္ ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

Essential Leadership Course
Pun Hlaing Siloam Hospital
16 to 18 March 2016

Leadership Development Course
Pun Hlaing Golf Estate
24 February 2016

Cross Cultural Management Course
FMI Center
20 January 2016

Train the Trainer Course
Pun Hlaing Siloam Hospital
1 December 2015

Graduation Ceremony of English Language Training
Pun Hlaing Golf Club
10 July 2015

Personal Grooming
Pun Hlaing Golf Estate
7 March 2016

Excel Training
Than Lynn Star City
24 May 2016

SPA Manager Conference
Novotel Hotel
21 June 2016

SPA Manager Conference
Novotel Hotel
22 June 2016

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း၀င္ သင္တန္း
လုပ္ငန္း၀င္ သင္တန္းကုိ လစဥ္ ၁ ရက္ေန႕မွ ၁၅ ရက္ ေန႕အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး Pun Haling Estate သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ သည့္ ခရီးစဥ္ ပါရွိသည္။ ကုမၸဏီ မ်ား အုပ္စု ၌ အလုပ္ စတင္ ၀င္ေရာက္ေသာ ၀န္ထမ္း အသစ္ တုိင္းသည္ မည္သည့္ရာထူး ပင္ ျဖစ္ေစကာ မူ လုပ္ငန္း၀င္ သင္တန္းကုိ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရမည္။ လုပ္ငန္း ၀င္သင္ တန္း ကုိ Group HR Director ၊ Head of Risk Management & Assurance အပါအ၀င္ အဓိက အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပပါမည္။ လုပ္ငန္း ၀င္ သင္တန္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

 • Group Core Value - 7 Focus
 • Corporate Governance Framework & Operational Compliance
 • Corporate Policies & Procedures
 • Code of Conduct
 • Anti Corruption and Anti Bribery
 • Fraud and Penalties
 • Whistle Blowing
 • Complaints and Grievances Mechanism
 • Workplace Health and Safety
 • Covenant Obligations
 • Emergency Response Guidelines
 • HR Policies & Procedures
 • Finance Payment Claim Procedures