၀န္ထမ္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

၀န္ထမ္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အဖုိးတန္ဆံုး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးသည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိမုိထိေရာက္ေစရန္၊ ပုိမုိထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တြင္ ပုိမုိကၽြမ္းက်င္ေစရန္ အကူအညီေပး၍ ၄င္းတုိ႕၏ အျမင့္ဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္အထိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ ကုမၸဏီမွ ၾကိဳး ပမ္းအားထုတ္သြားပါမည္။ ကုမၸဏီသည္ ထုိက္တန္၍ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ၀န္ထမ္းအား အခြင့္အလမ္းမ်ားေပး၍ ပုိမုိ ၾကီးမားသည့္ရာထူး၊ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ၾကိဳးပမ္္းလ်က္ရွိပါသည္။ အလံုးစံုအရည္အခ်င္းဖြ႕ံျဖိဳး တုိးတက္ ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးပုိမုိျဖစ္ထြန္းရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကူညီ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွာေဖြသည့္ လူငယ္မ်ားအား ၾကိဳဆုိ လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပညာရပ္မ်ိဳးစံုတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္ဟု ယံုၾကည္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား ရရွိေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါမည္။  

Essential Leadership Course
Pun Hlaing Siloam Hospital
16 to 18 March 2016

Leadership Development Course
Pun Hlaing Golf Estate
24 February 2016

Cross Cultural Management Course
FMI Center
20 January 2016

Train the Trainer Course
Pun Hlaing Siloam Hospital
1 December 2015

Graduation Ceremony of English Language Training
Pun Hlaing Golf Club
10 July 2015

Personal Grooming
Pun Hlaing Golf Estate
7 March 2016

Excel Training
Than Lynn Star City
24 May 2016

SPA Manager Conference
Novotel Hotel
21 June 2016

SPA Manager Conference
Novotel Hotel
22 June 2016