လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးနွင့္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

Serge and Associates (Myanmar) ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ၊ က်န္းမာေသာ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ရပ္ ကုိ ဖန္တီးေပး၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ မႈ ျဖစ္ေပၚ ေစရန္ ကတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ ေခတ္ ေပၚ လုပ္ငန္းခြင္ ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ အညီ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ မီ ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျပီးေနာက္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ ရွိမႈ ကုိ ပံုမွန္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္ း၊ သိသာ ထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲ မႈ ျဖစ္ေပၚတုိင္း ေလ့လာသံုးသပ္၍ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္း တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လုပ္ငန္း ခြင္ အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အေလ့အက်င့္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ကုသ မႈ မ်ားကုိ လစဥ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ Financial and Risk Management Department ၏ ဒါရုိက္တာ ႏွင့္ Head of OH&S Department တုိ႕သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးမႈ မ်ား ကုိ စမ္း သပ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္း ခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လစဥ္ အစီရင္ခံစာ တြင္ မေတာ္တဆမႈ မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္း၀င္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လစဥ္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွား မႈ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး အၾကီးတန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ထံ တင္ျပရမည္။ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ား ရရွိ ေအာင္ ျမင္ ေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေအာင္ရြက္၍ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႕ခြဲ မႈ အစီအစဥ္ ကုိ ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

 • လူအမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ/ ဖ်ားနာမႈ မွ ကာကြယ္ရန္ သို႕မဟုတ္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း/ ဆံုးရံႈးျခင္း မွ ကာကြယ္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ား ကုိ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းျပီး ပေပ်ာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက က်င့္သံုးလုိက္နာ ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ အျခား လုိအပ္ခ်က္ မ်ား ကုိ လုိက္နာျခင္း၊
 • မေတာ္တဆမႈ မ်ား ႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ကန္ထရုိက္တာ မ်ား ကုိ အသိပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ က်န္းမာေသာ လူေနမႈ ဘ၀ ကုိ အဆင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ႏွင့္
 • ကုမၸဏီ၏ စက္ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္၍ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျခင္း။
SPA/YSH/FMI တုိ႕က ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ မွ ယေန႕အထိ ျဖစ္ပြား ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ မီးေဘး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ရန္ ေလ့က်င့္ မႈမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ လုိပါက ဤစာရြက္စာတမ္းကုိ ဖတ္ ရႈႏုိင္ပါသည္။

စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ကုိ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္း တြင္ ရရွိ ထိန္းသိမ္းရန္ အေကာင္း ဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ အသံုးျပဳ၍၊ ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အားလံုး အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္း ကုိ အျမင့္မား ဆံုး ေပးအပ္ရန္ ကတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စားသံုးသူ၊ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ရြက္ သူမ်ား ၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ သူ မ်ား ၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
 • လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္း ႏွင့္ CCTV မ်ားကုိ အိမ္ရာ မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရး အတြက္ ၂၄ ထားရွိ၍ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ေပးသည္။
 • ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ အေဆာက္အဦးမ်ား တြင္ ပုိးမႊား ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႕ခြဲ မႈ အစီအစဥ္ ကုိ ျပဳလုပ္ပါသည္။
 • ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား/ အိမ္ရာ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေရး ေပၚ အေျခအေန မ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ ပါက ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ျခင္း သရုပ္ေဖာ္မႈ ကုိ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထုိသို႕ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ ဆံုးရံႈး မႈ မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ရန္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း၊ အေရး ေပၚ ကယ္ ဆယ္ျခင္း လုပ္ငန္း စဥ္၏ အက်ိဳး ထိေရာက္ မႈ ကုိ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ရန္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
 • မေတာ္တဆ မႈ မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္၍ အဓိက ျဖစ္ပြား ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ေနာင္တြင္ ထုိသုိ႕ မျဖစ္ပြား ေစရန္ မွန္ကန္ေသာ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ေရး အစီအစဥ္မ်ား ကုိ ခ်မွတ္သည္။
 • ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္း မွ ကာကြယ္ တားဆီးေရး အစီအစဥ္ မ်ား ကုိ -
  • လူနာမ်ား၊ အိမ္ရာ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား၊ ႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ ကူးစက္မႈမ်ား မွ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ႏွင့္
  • ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကုိ အေျခခံ၍ လႈပ္ရွား မႈ တစ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳ ကာ ေရာဂါ ကူးစက္မႈ ကုိ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႕ခြဲရန္၊ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။
အစားအေသာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ
 • စားေသာက္ဆုိင္မ်ား တြင္ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးျခင္း၊
 • စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၏ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္း တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္း မႈ ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား ကုိ လုိက္နာေစျခင္း၊
 • အစား အေသာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ား ကုိ အဆင့္ ျမွင့္ တင္ျခင္း၊ ႏွင့္
 • ဘက္တီးရီး ယားမ်ား ျဖစ္ပြား ျခင္း ႏွင့္ အစား အေသာက္ ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားျခင္း တုိ႕ကုိ ကာကြယ္ရန္ စားေသာက္ ဆုိင္မ်ား ကုိ ပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္း။

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
March 2016

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
March 2016

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
January 2016

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
March 2016

  Pest Control at Staff Accommodations
Thanlyin Star City
February 2016

Fire Safety Training
Thanlyin Star City
February 2016