လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးနွင့္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

Serge and Associates (Myanmar) သည္ လံုျခံဳမႈရွိျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ တိက်သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုစီအား အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ေနာက္ ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခရွိမႈအား ပံုမွန္အကဲျဖတ္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕အား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေလ့အက်င့္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားျပသျခင္းတုိ႕အား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ဆံုးရႈံးႏုိင္ေျခစီမံခန္႕ခြဲမႈဌာန ဒါရုိက္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာန ေခါင္းေဆာင္တုိ႕သည္ ပံုမွန္ ေဘး အႏၱရာယ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္မႈတုိ႕အား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မေတာ္တဆမႈမွတ္တမ္း၊ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရး လစဥ္အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လစဥ္လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး စာတမ္းအား အၾကီးတန္းစီမံခန္႕ခြဲသူအဖြဲ႕ထံ တင္ျပရမည္။ ကုမၸဏီ သည္ အလံုးစံုရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အတြက္ ထိေရာက္သည့္အစီအစဥ္အား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ထိန္းသိမ္းရမည္။ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတုိ႕အား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

  • ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းျပီး ၀န္ထမ္းမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ/ဖ်ားနာမႈ သုိ႕မဟုတ္ ပစၥည္းကိ္ရိယာဆံုးရံႈး ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ဖယ္ရွားရမည္။
  • သက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ မီေစရန္ အျမင့္မားဆံုးအေျခအေနအထိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း၊
  • မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ကာကြယ္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကန္ထရုိက္တာမ်ားအား ေလ့ က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း၊ က်န္းမာသည့္ လူမႈဘ၀ရရွိရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊
  • ကုမၸဏီ၏ စက္ကိရိယာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား အေကာင္းဆံုးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ သင့္ ေလ်ာ္သည့္ စီမံမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ စစ္ေဆးရမည္္။

SPA/YSH/FMI ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းေပးပို႕ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရႈလုိလွ်င္ ဤစာတမ္း အားဖတ္ရႈပါ။

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
March 2016

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
March 2016

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
January 2016

Group’s First Aid Training
Thanlyin Star City
March 2016

  Pest Control at Staff Accommodations
Thanlyin Star City
February 2016

Fire Safety Training
Thanlyin Star City
February 2016