ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

Non-Financial Highlights of Affiliate Companies

ေငြေၾကးျဖင့္ မတုိင္းတာေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အညႊန္းကိန္းမ်ား
SPA အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အဖုိးအတန္ဆံုး အရင္းအႏွီးမ်ား ျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္ျပီး ၀န္ထမ္း တစ္ဦး ခ်င္းသည္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္ ကာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျပသျပီး တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ တန္ဖုိး၊ အရည္အေသြး ပုိမို ျမင့္မားမႈ သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၏ ဉာဏ ဆုိင္ရာ အရင္းအႏွီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ၊ ထိေတြ႕ ကုိင္တြယ္ ၍ မရေသာ အရင္း အျမစ္ မ်ား ကုိ ထိေရာက္မႈ ရွိစြာ တုိင္းတာျပီး စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္မႈ အေပၚ မူတည္သည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဉာဏ ဆုိင္ရာ အရင္းအႏွီး မ်ား တြင္ အသိပညာ၊ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေကာင္းမႈ တုိ႕ပါ၀င္သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္း ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ အခြင့္အေရး မ်ား ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ သင္တန္းမ်ား ပုိ႕ခ်ေပးသည္။ ထုိ႕အျပင္ အဓိက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ နယ္ပယ္မ်ား အေပၚ တြင္ အေျခခံကာ ၀န္ထမ္းမ်ား ၏ အေျခအေန၊ သေဘာထားကုိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ျခင္းမွ ရရွိေသာ တုန္႕ျပန္မႈ မ်ားအေပၚ မူတည္၍ သင္တန္းမ်ား ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ/ထိေရာက္မႈ ကုိ ထပ္မံ ျမွင့္တင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ ေျဖဆုိထားေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စစ္တမ္း အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
  • ၀န္ထမ္း ၉၂% သည္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အတြက္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္း မ်ား ရွိသည္ ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္။
  • ၀န္ထမ္း ၉၃% သည္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေနေသာ သူငယ္မ်ား ကုိ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု ထံ အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားရန္ ေထာက္ခံ အၾကံျပဳၾကသည္။
  • ၀န္ထမ္း ၉၆% သည္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ နာမည္ ဂုဏ္သတင္း ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္။
  • ၀န္ထမ္း ၉၂% သည္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု အေနျဖင့္ အသက္အရြယ္ ၊ က်ား/မ ႏွင့္ လူမ်ိဳး ဘာသာ ကြဲျပားျခား နား မႈ ကုိ တန္ဖုိးထားေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးပါသည္။

Financial Highlights of Affiliate Companies
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ သီးသန္႔ ့ျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အဓိက ရင္းႏွီးျမုပ္ႏႈံမႈမ်ား မွ သီးျခားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ပိုမိုသိ႐ွိလိုလ်င္ -

News of Affiliate Companies