ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္မွဳ
FMI ႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသတင္းမ်ား: http://fmi.com.mm/announcements/

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား
YSH ႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသတင္းမ်ား: http://www.yomastrategic.com/html/ir_press.php

MEDIA ENQUIRIES

For media enquiries, please contact:

Si Thu Soe Moe (Mr) 
E-mail: sithu.soemoe@todayogilvy.com