ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

သတင္းမ်ား
FMIႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသတင္းမ်ား: http://fmi.com.mm/company-news/

IR Overview
YSHႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသတင္းမ်ား: http://www.yomastrategic.com/html/ir_home.php